三字经db


发布:卜从宝 时间:2008-06-24 审批: 人气:29261

三字经

rén   zhī   chū    xìng běn shàn   xìng xiāng jìn    xí xiāng yuǎn

人    之    初 ,   性   本   善。  性    相   近 ,  习   相   远。

gǒu   bú   jiào    xìng nǎi qiān   jiào  zhī  dào    guì  yǐ  zhuān

苟    不    教 ,   性   乃   迁。  教    之   道 ,   贵   以  专。

xī    mèng  mǔ     zé  lín  chù    zǐ    bù  xué     duàn  jī  zhù

昔    孟    母 ,  择   邻   处。  子    不   学 ,  断   机   杼。

dòu   yān   shān   yǒu  yì  fāng   jiào  wǔ   zǐ     míng  jù  yáng

窦    燕    山 ,  有   义   方。  教    五   子 ,  名   俱   扬。

yǎng  bú   jiào    fù  zhī  guò    jiào  bù  yán     shī  zhī  duò

养    不    教 ,  父   之   过。  教    不   严 ,  师   之   惰。

zǐ    bù   xué    fēi  suǒ   yí    yòu   bù  xué     lǎo   hé  wéi

子    不   学 ,   非   所   宜。  幼    不   学 ,  老   何   为。

yù    bù  zhuó    bù  chéng qì     rén   bù   xué    bù   zhī  yì

玉    不   琢 ,  不   成   器。   人    不   学 ,  不   知   义。

wèi  rén   zǐ    fāng shào shí      qīn  shī  yǒu     xí   lǐ   yí

为    人   子 ,  方   少   时。   亲    师   友 ,  习   礼   仪。

xiāng jiǔ líng   néng  wēn  xí     xiào  yú  qīn     suǒ  dāng  zhí

香    九   龄 ,  能   温   席。   孝    于   亲 ,  所   当   执。

róng  sì   suì   néng ràng  lí     tì    yú  zhǎng    yí  xiān  zhī

融    四   岁 ,  能   让   梨。   弟    于   长  , 宜   先   知。

shǒu xiào  tì     cì  jiàn wén     zhī  mǒu  shù     shí  mǒu  wén

首    孝   悌 ,  次   见   闻。   知    某   数 ,  识   某   文。

yī    ér  shí    shí   ér   bǎi    bǎi   ér  qiān    qiān  ér   wàn

一    而   十 ,  十   而   百。   百    而   千 ,  千   而   万。

sān  cái  zhě    tiān  dì  rén     sān guāng  zhě     rì  yuè  xīng

三    才   者 ,  天   地   人。   三    光   者 ,  日   月   星。

sān  gāng zhě    jūn  chén  yì     fù    zǐ  qīn     fū   fù  shùn

三    纲   者 ,  君   臣   义。   父    子   亲 ,  夫   妇   顺。

yuē  chūn xià    yuē  qiū  dōng    cǐ    sì  shí     yùn   bù qióng

曰    春   夏 ,  曰   秋   冬。   此    四   时 ,  运   不   穷。

yuē  nán  běi    yuē   xī  dōng   cǐ    sì  fāng    yìng  hū  zhōng

曰    南   北 ,  曰   西   东。  此    四   方 ,  应   乎   中。 

yuē  shuǐ huǒ     mù  jīn   tǔ    cǐ    wǔ  xíng    běn  hū  shù

曰    水   火 ,  木   金   土。  此    五   行 ,  本   乎   数。

yuē  rén   yì     lǐ  zhì  xìn    cǐ    wǔ  cháng    bù  róng wěn

曰    仁   义 ,  礼   智   信。  此    五   常 ,  不   容   紊。

dào  liáng shú   mài  shǔ   jì    cǐ   liù   gǔ     rén  suǒ   shí

稻    粱   菽 ,  麦   黍   稷。  此    六   谷 ,  人   所   食。

mǎ   niú  yáng    jī  quǎn  shǐ   cǐ   liù  chù     rén  suǒ   sì 

马    牛   羊 ,  鸡   犬   豕。  此    六   畜 ,  人   所   饲。

yuē   xǐ   nù    yuē   āi   jù    ài    wù   yù     qī  qíng  jù

曰    喜   怒 ,  曰   哀   惧。  爱    恶   欲 ,  七   情   具。

páo   tǔ   gé     mù  shí  jīn    sī    yǔ  zhú    nǎi   bā  yīn 

匏    土   革 ,  木   石   金。  丝    与   竹,  乃   八   音。

gāo  zēng  zǔ     fù   ér  shēn   shēn  ér   zǐ     zǐ   ér  sūn

高    曾   祖 ,  父   而   身。  身    而   子 ,  子   而   孙。

zì    zǐ  sūn     zhì xuán zēng   nǎi  jiǔ   zú     rén   zhī lún

自    子   孙 ,  至   玄   曾    乃    九   族 ,  人   之   伦。

fù    zǐ   ēn     fū   fù  cóng   xiōng zé  yǒu     dì   zé  gōng

父    子   恩 ,  夫   妇   从。  兄    则   友 ,  弟   则   恭。

zhǎng yòu  xù    yǒu   yǔ  péng   jūn   zé  jìng   chén  zé  zhōng

长    幼   序 ,  友   与   朋。  君    则   敬 ,  臣   则   忠。

cǐ   shí   yì    rén  suǒ  tóng   fán  xùn  méng    xū  jiǎng jiū

此    十   义 ,  人   所   同。  凡    训   蒙 ,  须   讲   究。

xiáng xùn  gǔ    míng  jù  dòu    wéi  xué  zhě     bì  yǒu  chū 

详    训   诂 ,  明   句   读。  为    学   者 ,  必   有   初。

xiǎo xué zhōng    zhì  sì  shū    lún   yǔ  zhě     èr  shí  piān

小    学   终 ,  至   四   书。  论    语   者 ,  二   十   篇。

qún   dì   zǐ     jì  shàn  yán   mèng  zǐ  zhě      qī  piān  zhǐ

群    弟   子 ,  记   善   言。  孟    子   者 ,  七   篇   止。

jiǎng dào  dé    shuō  rén  yì    zuò zhōng yōng    zǐ   sī   bǐ

讲    道   德 ,  说   仁   义。  作    中   庸 ,  子   思   笔。

zhōng bù  piān   yōng  bú   yì    zuò   dà   xué    nǎi zēng  zǐ

中    不   偏 ,  庸   不   易。  作    大   学 ,   乃   曾   子。

zì   xiū   qí    zhì píng zhì     xiào jīng tōng     sì   shū  shú

自    修   齐 ,   至   平   治。  孝    经   通 ,  四   书   熟。

rú   liù  jīng    shǐ  kě   dú    shī  shū   yì     lǐ  chūn  qiū

如    六   经 ,  始   可   读。  诗    书   易 ,  礼   春   秋。

hào  liù  jīng   dāng jiǎng qiú   yǒu  làn  shān    yǒu  guī cáng 

号    六   经 ,  当   讲   求。  有   连    山 ,  有   归   藏。

yǒu  zhōu  yì    sān   yì  xiáng  yǒu  diǎn  mó    yǒu  xùn   gào

有    周   易 ,  三   易   详。  有    典   谟 ,   有   训   诰。

yǒu  shì  mìng    shū  zhī  ào    wǒ   zhōu gōng    zuò zhōu  lǐ

有    誓   命 ,  书   之   奥。  我    周   公 ,  作   周   礼。

zhù  liù  guān   cún   zhì  tǐ    dà   xiǎo  dài    zhù   lǐ   jì

著    六   官 ,  存   治   体。  大    小   戴 ,  注   礼   记。

shù shèng  yán    lǐ  yuè   bèi   yuē  guó  fēng   yuē   yǎ  sòng

述    圣   言 ,  礼   乐   备。  曰    国   风 ,  曰   雅   颂。

hào   sì   shī   dāng fěng yǒng   shī   jì  wáng   chūn  qiū  zuò

号    四   诗 ,  当   讽   咏。  诗    既   亡 ,  春   秋   作。

yù   bāo  biǎn    bié  shàn  è    sān zhuàn zhě    yǒu  gōng yáng

寓    褒   贬 ,  别   善   恶。  三    传   者 ,  有   公   羊。

yǒu  zuǒ  shì    yǒu   gǔ  liáng  jīng jì   míng    fāng  dú   zǐ

有    左   氏 ,  有   谷   梁。  经    既   明 ,  方   读   子。

cuō   qí   yào    jì   qí   shì   wǔ    zǐ   zhě    yǒu  xún  yáng

撮    其   要 ,  记   其   事。  五    子   者     有   荀   扬。

wén  zhōng  zǐ    jí  lǎo zhuāng  jīng  zǐ  tōng    dú  zhū   shǐ

文    中   子 ,  及   老   庄。  经    子   通 ,  读   诸   史。

kǎo   shì  xì     zhī zhōng shǐ   zì    xī  nóng    zhì huáng dì

考    世   系 ,  知   终   始。  自    羲   农 ,  至   黄   帝。

hào  sān  huáng   jū shàng shì    táng  yǒu  yú     hào  èr   dì

号    三   皇 ,  居   上   世。  唐    有   虞 ,  号   二   帝。

xiāng yī  xùn   chēng shèng shì   xià  yǒu   yǔ    shāng yǒu tāng 

相    揖   逊 ,  称   盛   世。  夏    有   禹 ,  商   有   汤。
zhōu  wén  wǔ   chēng sān  wáng   xià  chuán zǐ    jiā tiān xià 

周    文   武 ,  称   三   王。  夏    传   子 ,  家   天   下。

sì   bǎi  zǎi    qiān xià  shè    tāng  fá  xià    guó   hào shāng

四    百   载 ,  迁   夏   社。  汤    伐   夏 ,  国   号   商。

liù  bǎi  zǎi    zhì zhòu wáng    zhōu  wǔ  wáng    shǐ zhū zhòu

六    百   载 ,  至   纣   亡。  周    武   王 ,  始   诛   纣。

bā   bǎi  zǎi    zuì  cháng jiǔ   zhōu zhé  dōng   wáng gāng zhuì

八    百   载 ,  最   长   久。  周    辙   东 ,  王   纲   坠。

Chěng gān  gē    shàng yóu shuì   shǐ  chūn  qiū   zhōng zhàn guó

逞    干   戈 ,  尚   游   说。  始    春   秋 ,  终   战   国

wǔ    bà  qiáng   qī xióng chū    yíng qín   shì    shǐ jiān bìng

五    霸   强 ,  七   雄   出。  嬴    秦   氏 ,  始   兼   并。

chuán èr  shì    chǔ  hàn zhēng   gāo   zǔ  xīng    hàn   yè  jiàn

传    二   世 ,  楚   汉   争。  高    祖   兴 ,  汉   业   建。

zhì  xiào ping   wáng mǎng cuàn   guāng wǔ  xīng    wéi dōng hàn

至    孝   平 ,  王   莽   篡。  光    武   兴 ,  为   东   汉。

sì    bǎi nián   zhōng yú xiàn    wèi  shǔ   wú    zhēng hàn dǐng

四    百   年 ,  终   于   献。  魏    蜀   吴 ,  争   汉   鼎。

hào  sān  guó     qì liǎng jìn    song  qí   jì    liáng chén chéng

号    三   国 ,  迄   两   晋。  宋    齐   继 ,  梁   陈   承。

wéi  nán  cháo    dū  jīn  líng   běi  yuán  wèi    fēn dōng  xi 

为    南   朝 ,  都   金   陵。  北    元   魏 ,  分   东   西。

yǔ   wén  zhōu    yǔ   gāo  qí    dài  zhì   suí    yì   tǔ   yǔ

宇    文   周 ,  与   高   齐。  迨    至   隋 ,  一   土   宇。

bú   zài  chuan   shī tǒng  xù    táng  gāo  zǔ     qǐ   yì  shī

不    再   传 ,  失   统   绪。  唐    高   祖 ,  起   义   师

chú  suí  luàn  chuàng guó  jī    èr   shí  chuán   sān  bǎi zǎi 

除    隋   乱 ,  创   国   基。  二    十   传 ,  三   百   载。

liáng miè  zhī    guó  nǎi gǎi    liáng táng jìn    jí  hàn  zhōu

梁    灭   之 ,  国   乃   改。  梁    唐   晋 ,  及   汉   周。

chēng wǔ   dài   jiē  yǒu  yóu    yán  sòng  xīng  shòu zhōu shàn 

称    五   代 ,  皆   有   由。  炎    宋    兴 , 受   周   禅。

shí   bā  chuán   nán  běi  hùn   liáo  yǔ   jīn    dì   hào  fēn

十    八    传 , 南   北   混。  辽    与    金 , 帝   号   纷。

dài  miè   liáo  sòng yóu  cún    zhì  yuán  xīng   jīn   xù  xiē

迨    灭    辽 , 宋   犹   存。  至    元    兴 , 金   绪   

zhì  yuán  xīng  jīn   xù  xiē    yǒu  sòng   shì   yì  tong miè

至    元    兴 , 金   绪   歇。  有    宋    世 , 一   同   灭。

bìng zhōng  guó  jiān  róng dí    míng  tài   zǔ    jiǔ  qīn  shī

并    中    国 , 兼   戎   狄。  明    太    祖 , 久   亲   师。

chuán jiàn  wén  fāng  sì   sì    qiān  běi  jīng    yǒng  lè   sì

传    建    文 , 方   四   祀。  迁    北    京 , 永   乐   嗣。

dài chóng  zhēn   méi shān shì    qīng  tài   zǔ    yīng jǐng mìng

迨    崇    祯 , 煤   山   逝。  清    太    祖 , 膺   景   命。

jìng  sì   fāng   kè   dà  dìng   zhì  xuān  tǒng   nǎi  dà  tong

靖    四    方 , 克   大   定。  至    宣    统 , 乃   大   同。

shí   èr    shì  qīng zuò  zhōng  dú    shǐ  zhě    kǎo  shí  lù

 十    二    世 , 清   祚   终。 读    史    者 , 考   实   录。

tōng  gǔ   jīn    ruò qīn   mù    kǒu   ér   sòng   xīn  ér  wéi

通    古    今 , 若   亲   目。  口    而    诵 , 心   而   惟。

zhāo  yú    sī    xī   yú   sī    xī  zhòng   ní    shī xiàng tuó

朝    于    斯 , 夕   于   斯。  昔    仲    尼 , 师   项   橐。

gǔ  shèng  xián  shàng qín xué    zhào zhōng ling   dú   lǔ  lún

古    圣    贤 , 尚   勤   学。  赵    中    令 , 读   鲁   论。

bǐ    jì    shì   xué qiě  qín    pī    pú   biān   xiāo zhú  jiǎn

彼    既    仕 , 学   且   勤。  披    蒲    编 , 削   竹   简。

bǐ    wú    shū  qiě  zhī  miǎn   tóu  xuán  liáng  zhuī cì   gǔ

彼    无    书 , 且   知   勉。  头    悬    梁 , 锥   刺   股。

bǐ    bú   jiào   zì  qín   kǔ    rú   náng  yíng   rú  yìng  xuě

彼    不    教 , 自   勤   苦。  如    囊    萤 , 如   映   雪。

jiā   suī   pín   xué  bú chuò    rú    fù   xīn    rú  guà  jiǎo

家    虽    贫 , 学   不   辍。  如    负    薪 , 如   挂   角。

shēn  suī   láo   yóu  kǔ  zhuō   sū   lǎo   quán   èr   shí  qī

身    虽    劳 , 犹   苦   卓。  苏    老    泉 , 二   十   七。

shǐ   fā    fèn   dú  shū   jí    bǐ    jì    lǎo   yóu  huǐ  chí

始    发    奋 , 读   书   籍。  彼    既    老 , 犹   悔   迟。

ěr   xiǎo  shēng  yí  zǎo   sī    ruò liáng  hào    bā  shí   èr

尔    小    生 , 宜   早   思。  若    梁    灏 , 八   十   二。

duì   dà   tíng   kuí duō   shì    bǐ    jì  chéng  zhòng chēng yì

对    大    廷 , 魁   多   士。  彼    既    成 , 众   称   异。

ěr   xiǎo shēng   yí   lì   zhì    yíng  bā    suì  néng yǒng  shī

尔    小    生 , 宜   立   志。  莹    八    岁 , 能   咏   诗。

mì    qī    suì   néng  fù   qí    bǐ   yǐng   wù    rén chēng qí

泌    七    岁 , 能   赋   棋。  彼    颖    悟 , 人   称   奇。

ěr   yòu   xué    dāng xiào zhī   cài   wén   jī    néng  biàn qín

尔    幼    学 , 当   效   之。  蔡    文    姬 , 能   辨   琴。

xiè  dào   yùn   néng yǒng yín    bǐ    nǚ    zǐ    qiě  cōng mǐn

谢    道    韫 , 能   咏   吟。  彼    女    子 , 且   聪   敏。

ěr    nán   zǐ   dāng  zì  jǐng   táng  liú  yàn    fāng  qī   suì

尔    男    子 , 当   自   警。  唐    刘    晏 , 方   七   岁。

jǔ   shén  tóng   zuò zhèng zì    bǐ   suī   yòu   shēn  yǐ   shì

举    神    童 , 作   正   字。  彼    虽    幼 , 身   已   仕。

ěr   yòu   xué   miǎn  ér   zhì   yǒu   wéi  zhě    yì  ruò   shì

尔    幼    学 , 勉   而   致。  有    为    者 , 亦   若   是。

quǎn shǒu   yè    jī   sī  chén   gǒu   bù   xué    hé  wéi   rén

犬    守    夜 , 鸡   司   晨。  苟    不    学 , 曷   为   人。

cán   tǔ    sī   fēng niàng mì    rén   bù   xué    bù   rú   wù

蚕    吐    丝 , 蜂   酿   蜜。  人    不    学 , 不   如   物。

yòu   ér   xué  zhuàng ér  xíng   shàng zhì  jūn   xià   zé   mín

幼    而    学 , 壮   而   行。  上    致    君 , 下   泽   民。

yáng míng shēng   xiǎn fù   mǔ    guāng yú   qián   yù   yú   hòu

扬    名    声 , 显   父   母。  光    于    前 , 裕   于   后。

rén   yí    zǐ    jīn  mǎn  yíng   wǒ   jiào   zǐ    wéi  yì  jīng

人    遗    子 , 金   满   籝。  我    教    子 , 惟   一   经。

qín   yǒu  gōng   xì   wú   yì    jiè   zhī   zāi    yí  miǎn  lì
勤    有    功 , 戏   无   益。  戒    之    哉 , 宜   勉   力。

网站地图关于本站设为主页加入收藏用户协议版权与免责声明

江苏省洪泽县实验小学©2007版权所有 All Rights Reserved. 地址:江苏省淮安市洪泽县大庆路57号
邮编:223100 电话:0517-87212603 0517-87222298 Email:64148111@qq.com
维护:电教组 0517-87212609 13770416003 点击这里给我发消息
苏ICP备 05001789   设计制作:卜从宝